Ballerud-Kleven: alvoret nærmer seg

Ballerud-Kleven: alvoret nærmer seg

Publisert av Trond Brevik den 02.09.20.

Bærum Kommune inviterte i dag til «medvirkningsmøte» for Ballerud-Kleven utbyggingen. Litt overaskende fortalte kommunen at de også skulle utrede et tettbygd alternativ, på tross av at vi trodde planutvalget for lengst hadde skrinlagt alle blokkplaner for området.   

Møtet handlet om planene for den nå nedlagte Ballerud Hagesenter (Johs Faales vei) og den tilgrensende Kleven Gartneri-tomta (Kleivveien 22). Status nå er at det først skal lages et planforslag til første gangs behandling i planutvalget. Deretter blir det blant annet en høring, før det skal vedtas i kommunestyret. Vi tror det er svært viktig at alle som bor i området kontakter sin person i planutvalg eller kommunestyre i denne saken.

Utbygger Selvaag var for flere år siden ute med tegninger av en klynge blokker mellom Kleven Gartneri og bort til hagesenterbygningen. I Bærum Kommunes Planutvalgs vedtatte plan for området fra 2016 ble likevel: «Bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus- og rekkehusbebyggelse. I planprogrammet bør det vurderes andelslandbruk og skolehage».  

Reguleringssjef Kjell Seeberg gjorde i møtet et poeng av at de i administrasjonen kun skulle følge lojalt opp de politiske vedtak – samtidig ble det lagt fram to alternativer som skulle utredes: et småhusalternativ og et blokkalternativ, med henvisning til at det kunne være naturlig med høy utnyttelse siden det var kort vei til Gjønnes T-banestasjon. En av Bekkestua Vels to representanter på møtet stilte spørsmål om nettopp dette: Hvorfor er tettbebyggelse med høyhus i det hele tatt et alternativ som utredes når de politiske signalene har vært tydelig i favør småhus? Reguleringssjefen mente at det fra et faglig ståsted var riktig å ha med et blokkalternativ. Og der har han nok utbyggerne Ferd og Selvaag med seg vil vi tro.

Det er Ferd og Selvaag som skal bygge ut boliger, mens Bærum Kommune skal bygge skole med flerbrukshall. Alle utredere – arkitekter og konsulenter som tegner kart og planer, er engasjert av og lønnes av utbyggerne. Altså ikke Bærum Kommune. Men saksbehandler fra Bærum Kommune mente utbyggerne likevel ikke kunne styre som de ville. Så kan man jo selv gjøre seg opp sin mening om denne måten å styre en så viktig prosess på.

Mange temaer ble diskutert på møtet, blant annet trafikk og plassering av skole. Vi kommer tilbake til disse temaer. Kommunen lovte å sende ut sin presentasjon fra møtet også – vi legger den ut når vi får tak i den.

Møteleder var Claudia Christine Gheorghe fra Bærum Kommune regulering. Hun var en dyktig og ryddig møteleder, og opptatt av å la alle komme til orde. Og det er klart det var mange taletrengte. Flere velforeninger og boligsameier sogner til utbyggingsområdet. Møtet ble holdt digitalt, på teams, og det fungerte kjempebra.

 

Les mer om saksbehandling her på Bærum Kommunes hjemmeside:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2015142742&