Ballerud-Kleven-utbyggingen må forkastes

Ballerud-Kleven-utbyggingen må forkastes

Publisert av Trond Brevik den 25.01.22.

Ballerud-Kleven-utbyggingen må forkastes

HØRINGSSVAR fra Bekkestua Velforening:

Saksdokument: (Ballerud l Johs Faales vei 80 – 100  - Kleivveien 22 – områderegulering) og plan ID (2015030)

Ballerud og Kleven-området er ikke noe «trafikk-knutepunkt» og bør ikke utbygges med hverken 4-etasjes blokker eller 3-etasjes «Town-houses».

Bekkestua Vel protesterer derfor på det aller sterkeste på en slik massiv utbygging av den siste grønne lunge og naturperle i vårt nærmiljø.

Målet for Bekkestua Vel – etablert i 1922 - har vært og er fortsatt å utvikle et godt bomiljø på Bekkestua.  Det er et sentralt element i velforeningens arbeid å sikre et trivsels-vennlig og helsefremmende nærmiljø for alle aldersgrupper.

De senere årene er det blitt nødvendig å intensivere dette arbeidet i pakt med den massive utbyggingen i kjølvannet av Bærum kommunestyres nye såkalte knutepunktstrategi. Bekkestua Vel har sendt høringssvar på både nye og reviderte utbyggingsplaner. 

Men til tross for denne omfattende frivillige innsatsen, har vi gang på gang sett at politikere fra de fleste partier ikke lytter til våre synspunkter.  Det vi og mange andre velforeninger i Bærum opplever, er at lokalpolitikere lytter langt mere til mektige og kapitalsterke utbyggere  enn til innbyggerne.

Her er vårt høringssvar på kommunens 2. gangs-behandling av utbyggingsprosjektet for området Ballerud / Kleven Gård.

I vårt første høringssvar avviste Bekkestua Velforening begge planutkastene for dette området med en tett bebyggelse på ca 370 boliger inklusive blokker med opp til 4-5 etasjer. 

Vi avviste denne planen fordi den for evig og alltid vil ødelegge dette unike friluftsområde og muligens også kullkaste muligheten for å bevare Ballerud Golfbane.

Innbyggerne i både Bekkestua Vel og tilstøtende vel har protestert kraftig mot planens helsemessige og trivselsmessige forringelse av vårt nærmiljø, og advart sterkt mot store trafikale problemer. Lærere ved Stabekk barneskole har allerede uttrykt bekymring over at skolens elever mister friområdene sine i nærmiljøet.

 Politikerne valgte i første omgang å sende dette forslaget tilbake til utbyggerne uten at disse aksepterte å fire noe særlig på utnyttelsesgraden.

Utbyggerne reduserte antall boliger til ca 250 med inntil 3 etasjer. Med disse endringene kan vi konstatere at den foreslåtte utbyggingen fremdeles vil ødelegge dette siste og unike friarealet for eldre og barn i Bekkestua-området for all fremtid. Dette kan vi - på vegne av innbyggerne - ikke akseptere.

Med den voldsomme utbyggingen Bekkestuas befolkning har opplevde de siste årene som nå kulminerer med det aller siste utbyggingsprosjektet på 11 (elleve) 4-5 etasjes blokker i Kleivveien Nord - hvor gravemaskinene allerede er i gang - vil Bekkestua Vel nå hilse sin ordfører og hennes kommunestyre med å si:

«NOK ER NOK».

Styret i Bekkestua velforening vil på innbyggernes vegne gå til det skritt å henstille til Bærum kommunes lokal-politikere å skrinlegge – eller utsette - sitt boligprosjekt på Ballerud / Kleven Gård, og utbyggingen av Gml. Ringeriksvei 30.  På innbyggernes vegne krever vi nå en utredning om arealdisponering på disse områdene, som tilgodeser behovet for «grønne lunger».

Bekkestua Vel vil henstille til andre velforeninger som opplever at boligbyggingen i Bærum nå går på helsa løs ved at politiske partier generelt - og ordførerpartiet Høyre spesielt - svikter sine velgere ved å gå vekk fra sine løfter om å bevare Bærum som en «åpen bygd», om å støtte vårt krav til Bærum kommune om en ny helhetlig arealplan for å ivareta helsemessig aspekter nedfelt i Bærum kommunes og Høyres mål for bærekraft i helsepolitiske spørsmål, nedfelt i FNs bærekraftsmål.

 Her bør det også tilføyes at den videre utbyggingen av Bekkestua-sør-jordet (ca 100 boliger) som nå er satt på vent i påvente av en historisk gjenåpning av «Bekkestua-bekken» unntatt den allerede vedtatte  byggingen av de første 31 «town-houses» nærmest Bekkestua Senter.

Med en slik «tenkepause» i den bymessige utbyggingen som nå skjer på Bekkestua, vil lokalpolitikerne selv kunne vurdere resultatene før videre planer vedtas. Da vil de også kunne vurdere behovet for videre utbygging av barnehager og skoler som kommunaldirektør, Geir Aga, i Bærum har skjøvet på p.g.a. kommunens økonomi. 

Bekkestua Vel ønsker våre politikere lykke til med et mere nyansert og helhetlig perspektiv på kommunens fremtidige arealplaner og ser frem til å ønske interesserte beboere velkommen til vår 100-års markering i forbindelse med vårt årsmøte i slutten av mars.

/

LES MER OM BALLERUD-KLEVEN HER: https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/ballerud/