Blokker eller park? Saksbehandling i Bærum Kommene

Blokker eller park? Saksbehandling i Bærum Kommene

Publisert av Trond Brevik den 30.05.22. Oppdatert 27.06.22.

Reguleringsetaten planlegger tre blokker på den lille tomta til den gule dyrematbutikken. Samtidig dukker et to år gammelt notat opp – som kommunen hevder ble glemt. I notat har kommunens egen Natur og Idrett – avdeling foreslått park istedenfor blokker.Og hvem skal utrede dette nærmere? Utbygger så klart...

Anne Beth Moslet fra Bekkestua Vels styre stiller i dagens Budstikka spørsmål ved den tilsynelatende lemfeldige saksbehandlingen. Hun mener det har gått litt over stokk og stein i planleggingen av det framtidige Bekkestua.

I Gamle Ringeriksvei 30 arbeider kommunens reguleringsetat med planer for 3 blokker – planen er allerede sendt på høring.  Samtidig dukker det opp et to år gammelt notat fra kommunens egen Natur og idrett – der det foreslås at grøntområdet bevares som park. Notatet kommer i følge kommunen opp først nå på grunn av en forglemmelse. Og hvem får i oppdrag å utrede spørsmålet nærmere? Utbygger så klart! Bærum Kommunes reguleringsetat i et nøtteskall. På Ballerud lot de som kjent utbygger få utrede trafikkforhold samt at utbygger også fikk gjennomføre og skrive rapport fra spørreundersøkelse.  

Her er innlegget som Anne Beth hadde i Budstikka:

 

Plass til en park?

Av: Anne Beth Moslet, styremedlem i Bekkestua Vel

 

Gml. Ringeriksvei 30 planlegges utbygget med tre blokker.  Et forslag fra Bærum kommunes «Natur og Idrett» om å endre deler av området til friområde/park ble «glemt» av Regulering i to år. Nå er saken funnet og sendt til «Utbygger» for utredning.  Er dette vanlig saksbehandling i Bærum kommune?

Bekkestua Vel markerte sitt 100-års jubileum ved å delta i årets Blomster-tog den 17.mai for å vise befolkningen noen glimt fra vellets arbeid for å bevare de siste grønne lunger i den nye «Blokk-Byen» som nå tar form.  Det var virkelig en fantastisk opplevelse å gå i toget og møte den gode responsen vi fikk fra hundrevis av tilskuere. Vi er også takknemlig for at vår varaordfører, Siw Wikan, takket ja til å markere vellets 100-års-jubileum sammen med oss i toget. 

Det er nå viktigere enn noen gang at flere av kommunenes lokalpolitikere virkelig tar inn over seg at den bymessige utviklingen på Bekkestua nå krever at våre siste grønne områder bevares og bindes sammen med våre naturlige hevdgitte turveier.  En bybebyggelse krever at politikere også tenker parker.  

Bekkestua vel viser i denne sammenheng til et «glemt» notat fra Bærum kommune som nå i siste liten er kommet for dagen og kan gi oss et håp om å få på plass en liten skogbekledd park i stedet for tre høyblokker ved Gml. Ringeriksvei 30.

Notatet viser til tidligere uttalelse i saken hvor det står at «Planforslaget legger opp til høy utnyttelse av tomtene, noe som vil føre til nedbygging av eksisterende grønnstruktur, spesielt på gnr/bnr 17/49 hvor det er flere store trær, herunder furuer. Denne lille furuskogen ned mot Frøytunveien vil kunne bevare den gamle turstien ned til Bekkestua-jordet med en mulig åpning av bekken. Hvilket eldorado for alle blokk-beboere!

Parkavdelingen anbefaler faktisk at vegetasjonen i dette området (gnr/bnr 17/49) bevares i sin helhet. Dette begrunnes bl.a. med størrelsen på trærne, bergartene, jordsmonnet og betydningen av vegetasjon i tettbygde strøk. Det anbefales også et grøntbelte mot eksisterende småhusbebyggelse sørøst mot Kleivveien.

«Natur og idrett» ber om at naturmangfoldet kartlegges slik at kunnskapsgrunnlaget jf. Naturmangfoldloven kan anses som oppfylt og foreslår at «Vestre del av planområdet (gnr/bnr 17/49) endres til formål grønnstruktur – friområde/ park.»

På spørsmål til ansvarlige saksbehandler ved Regulering i Bærum Kommune for kort tid siden om hva som er gjort med denne saken, fikk vi til svar at det ved en «inkurie» eller glipp dessverre ikke er gjort noe med denne saken, men at den vil sendes til «Utbygger» som bes utrede saken i midten av mai i år.

Bekkestua vel er forbauset over at et notat i så viktig utbyggingssaker bare ble lagt til side eller «glemt».  Vi er enda mere betenkt over at denne saken nå sendes fra kommunens reguleringsmyndighet til «Utbygger» for videre behandling.

Bekkestua Vel er dypt bekymret over at Bærum kommune behandler så viktige deler og sakskompleks i den massive utbyggingen av Bekkestua på denne lemfeldige måten. Vi har ment at utviklingen til tider har gått over stokk og stein og tillot oss i den siste høringssaken angående Kleven Gård / Ballerud å be kommunestyret med ordføreren i spissen om å ta en tenkepause. 

Dette har vi nok en gang fått bekreftet at var et godt råd.  Det stunder nå mot kommunevalg og nominasjons-prosessene er i gang. Hvem blir Bærums neste ordfører?