Gry i kommunestyrets spørretime

Gry i kommunestyrets spørretime

Publisert av Trond Brevik den 27.06.22.

Vår energiske leder i vellets styre, Gry Thune Young, ligger ikke på latsiden. I kommunestyremøtet 22. juni var hun tilstede i den offentlige spørretimen i forkant av møtet, med spørsmål om flere pågående saker i vårt nærmiljø.

Gry innledet med å spørre om hvorfor kommunestyrets medlemmer så ut til å lytte mer til Bekkestuas utbyggere enn til Bekkestuas innbyggere som de var valgt av. Deretter kom spørsmålene, som var gjennomgått i vellets styre og sendt inn på forhånd:

Kjære ordfører

På vegne av Bekkestua Vel ønsker jeg å be om en muntlig redegjørelse fra ordføreren i kommunestyret den 22. juni 2022 angående status for situasjonen for Bekkestua-området med særlig vekt på området Bekkestua Sør, herunder følgende:

  1. Status for planene om åpning av Bekkestua-bekken på Bekkestua-jordet. (Ref. Budstikka 21.5.2022).
  2. Status for eventuelt salg av kommunenes eierandel av Bekkestuamyra (Ref. Budstikka 21.5.2022).
  3. Status for Gml. Ringeriksvei 30 (Ref. Notat fra Park, landbruk, natur og kulturvern 6.10.2020).
  4. Status om muligheten for bevaring av Bærums eldste handelshus «Grov-Gården».(Ref. Budstikka 10.6.2022).
  5. Muligheten for å vurdere «Pocket Parks» på Bekkestua-området. (Ref. Budstikka 8.6.2022).

Vennlig hilsen
Leder av Bekkestua Vel, Gry Thune Young

Ordfører Lisbeth Hammer Krog ga først honnør til Bekkestua Vel som en tydelig og sterk stemme gjennom flere år. Hun pekte på at det var definert et sentrumsområde på Bekkestua nettopp for å kunne holde områdene rundt grønne. Hun trakk fram Gjønnesparken og hun trakk fram det demokratiske aspektet ved prosessene.

Kommunedirektør Geir Aga tok fler detaljer – riktignok var det ikke så mye detaljert informasjon han kunne gi:

  1. Bekkestuabekken: Detaljreguleringen er ikke igangsatt enda. Men kommunestyrets vedtak er at forslaget til detaljregulering, når det kommer, skal inneholde et alternativ der hele eller deler av Bekkestuabekken åpnes.
  2. Salg av kommunens eierandeler på Bekkestuajordet: Kommunen eier selv 6,7% av det arealet som er regulert til boligformål. Kommunen ønsker å selge dette til den private utbyggeren som skal kjøpe resten av arealet – ved «samsalg» med hovedgrunneier. Kommunedirektøren vil fremme sak om dette til høsten. Noe av kommunens areal i sørvest er allerede regulert til friareal og skal ikke bebygges.
  3. Gamle Ringeriksvei 30: Høringsperioden er nå over, og saken vil fremmes til andre gangs behandling med politisk sluttbehandling til tidlig høst i år. I kommuneplanen er området regulert til framtidig sentrumsformål. Foreslått bebyggelse er tre boligblokker, inntil fire etasjer, mellom Frøytunveien, Gamle Ringeriksvei og Kleivveien.
  4. Bevaring av Bærums eldste handelshus Grovgården i Gamle Ringeriksvei 30: Dette bygget er foreslått revet og erstattes av blokkbebyggelse – som omtalt i forrige punkt. Bygget er fra tidlig 1900-tall, med ombygginger rundt 1957 og 1970. Reguleringsplan fremmes for politisk behandling til høsten.
  5. Pocket Parks: Han henviste til varaordfører Siw Wikan sitt innlegg om samme tema i Budstikka. Kommunedirektøren delte synet på hvor viktig det var å sikre grøntstrukturen, herunder nabolagsparker. Begrepet «pocket parks» vil bli fulgt opp i aktuelle planer.

 

Se opptak fra møtet her https://baerum.kommunetv.no/archive/467