Hva skjer med gamle Kleven Gartneri?

Hva skjer med gamle Kleven Gartneri?

Publisert av Trond Brevik den 29.09.20.

 

I forbindelse med den planlagte utbyggingen av Ballerud – Kleven området har Fortidsminneforeningen i et innlegg i Budstikka uttrykt sin bekymring.  Bekkestuas historie forsvinner bit for bit, sier de.  Vi gjengir her foreningens innlegg:

 

Bekkestuas historie forsvinner bit for bit

Det foregår en storstilt utbygging og fortetting på Bekkestua, og mer skal det bli.

Elisabeth Blichfeldt, Ida Børresen og Lars Os,  Bærum Lokallag av Fortidsminneforeningen

26. september 2020, kl 08:24

Resultatet er rasering av eldre villabebyggelse, hager og vegetasjon og alle spor av tid og historie området har forsvinner. 

Men fortsatt kan noe reddes om politikerne tar til vettet.

Kommunen arbeider blant annet med regulering av Ballerud-området. Dette berører gamle Kleven gartneri i Kleivveien 22. 

Kleven er en tidligere husmannsplass under Gjønnes gård. Kleven ble frikjøpt i 1820 og ble senere drevet som småbruk med veksthus og gartnerivirksomhet. Tidligere var det flere gartnerier i nærområdet, men disse er for lengst forsvunnet. 

Kleven er registrert som kulturmiljø med to bevaringsverdige bolighus og en driftsbygning, omgitt av en jordvei som nå ligger brakk. Det er få slike tun igjen i Bærum, hvor småbruket fortsatt har en tydelig avstand til nabolagets boligbebyggelse. 

Kleven vil svekkes som kulturminne om den planlagte utbyggingen tett på gårdstunet gjennomføres.

Området mellom Kleivveiens nordlige del, Gamle Ringeriksvei og Bekkestuveien er under regulering. Området er preget av tomter og bebyggelse etablert i perioden 1900–1930. 

Her finner vi blant annet Kleivveien 5 som er et svært godt bevart eksempel på byggestil på begynnelsen av 1900-tallet. Tomtestrukturen fra denne første utbyggingen er stadig intakt for hele planområdet, noe som er et særsyn. 

Dette lille miljøet mellom Gamle Ringeriksvei og Kleivveien er en siste rest av et verdifullt kulturmiljø. Flere av eiendommene har i tillegg hager med gamle planter bevart.

Kommunens reguleringsforslag har en svært høy utnyttelsesgrad og en skala som ikke er i harmoni med omgivelsene. 

Reguleringsforslaget legger opp til en ring av blokkbebyggelse rundt et høydedrag, og dette innebærer ikke en god overgang til eksisterende nabobebyggelse som ligger i lavere terreng. 

Fortsatt kan noe reddes om politikerne tar til vettet.

Dette står i sterk kontrast til det kommunen selv sier i planprogrammet om overgang mellom gammel og ny bebyggelse.

Bekkestua er utpekt som et område som skal fortettes i mer bymessig forstand. Våre politikere bør likevel være opptatt av at stedet også har en historie som det er verdt å ta vare på og at utbyggingen gjøres med kunnskap og respekt for stedets historiske egenart.

 

https://www.budstikka.no/debatt/bekkestuas-historie-forsvinner-bit-for-bit/603077!/