Ikke ødelegg Bekkestua Sør!

Ikke ødelegg Bekkestua Sør!

Publisert av Trond Brevik den 12.08.19.

Bekkestua Vels styreleder, Gry Thune Young, sendte nylig et brev til medlemmene i kommunens formannskap og planutvalg, om området Bekkestua Sør som omfatter Bekkestuajordet.

Hovedbudskapet fra vår styreleder er at kommunen må følge opp sin egen arealstrategi:

1.Utbygging skal ta hensyn til og tilpasses eksisterende bebyggelse
Gry peker på at Bekkestua Sør grenser mot eneboligområder i øst og syd, og foreslår bygg på maksimalt 2.etasjer mot øvrige småhus og 3.etasjer mot T-banelinjen. For øvrig trekker hun fram at det vel er en slik småhusbebyggelse som er best egnet for småbarnsfamilier.   

2. Bekkestua Sør ligger ikke innenfor det som i kommuneplanen er definert som Bekkestua sentrumsområde.
Og sentrumsgrensen er definert som grensen for blokkbebyggelsen – man kan ikke begynne å bygge stadig nye blokker med begrunnelse i at nabobygget er en blokk.  

3.   Grøntstrukturen skal bevares.
Gry beskriver i sitt brev hvordan Frøytun og Bekkestujordet er siste del av den sammenhengende grøntstrukturen. Med et grønt belte som strekker seg fra Bekkestua Sentrum og helt til Sandvika, fra Frøytunveien, gjennom Søråsen, ned turveien til Engervannet og langs vannet til Sandvika.

 

Dette er Grys brev i sin helhet:

Det går mot D-dag for området Frøytun og Bekkestujordet. I hvert fall oppleves det slik for naboene. Helt fra 2015 hvor kommunen inviterte interesserte til åpent møte for innspill og ønsker av området, til naboer fikk plass i medvirkningsgruppen, har vi i stigende grad blitt bekymret. I hvert medvirkningsmøte ble vi forelagt utbyggingsplaner av jordet, som viste en massiv utbygging, på størrelse av en helt ny bydel, med høyder mot T-banen, som vil rage over blokkene på den andre siden av banen. Vi ble så sjokkert at vi ikke fikk summet oss til å spørre om planene for Frøytun, dvs området kjøpt opp av utbygger Vedal, men vi undret oss over at en representant fra firmaet hadde en fremtredende rolle under møtene. Det var først under det siste møtet (nr 3 av 3 med oss tilstede) at vi provoserte frem tegningen for Frøytun. Et nytt sjokk: var det mulig: blokker på 4, 5, og 6 etasjer plassert i kanten av Frøytunveien, med en avstand på 7 og 10 m fra nærmeste naboer. Og så mange blokker klemt inn på 4. mål! En nabo fra Bærumsveien 232, som sitter i Bekkestua vels styre, utbrøt på vegne av styret  at om denne tegningen blir godkjent, vil styret nedlegge sitt arbeid. Det står ved makt. Vi ba om time out, gikk på gangen og, som første skritt, eskalerte vi ned blokkene til 3 og 4 etasjer, selvom det fremdeles er for høyt mot naboer. Etter det ble vi ekskludert fra medvirknings gruppen.Ennå ligger Vedals tegninger på kommunens sider.

Vår hovedkritikk er at alle planene er for massive og at aktørene rundt ikke har hatt nok påvirkningskraft.

 

I løpet av august skal Planutvalget ta stilling til volum og høyder. Som et siste forsøk ønsker Bekkestua vel å påpeke følgende:

Da godkjenning ble gitt for utbygging av Frøytun tilbød villaeierne innerst i Frøytunveien sine tomter til bruk for en full regulering av hele området til det beste for infrastruktur, innkjøring, parkering osv, for å slippe klatt utbygging, men det ble ikke tatt imot.

Det vil si at kommunen fremdeles ser på Frøytunveien som et småhus område  -  som det jo er,  -  ikke som en fortsettelse av sentrums blokkbebyggelse. Derfor bør utbygging av Frøytun gå i dialog med eksisterende boliger, med 2.etasjer mot naboer og max 3.etasjer mot T-banelinjen. Perfekt for småhusbebyggelse og småbarnsfamilier. Nye bygg bør ligge tilbaketrukket på linje med nr 9,  ikke fremskutt mot veien. Og endelig en fin gangsti hvor alle gående, barn, unge, voksne og eldre fra Kleivveien, Søråsen,  Bekkestua og Gjønnes vil ha sin daglige gange.

Bekkestujordet er et gammelt jordbruksareal, som helt opp i 1980 årene ble dyrket med korn og raps. Det har aldri stått bolighus der, men bekk har det vært. Med dette som bakteppe, burde man fare varsomt frem, en Barnehage høres fornuftig ut, absolutt en form for dyrking, og ellers utøve varsomhet og måtehold, med tanke på at Frøytun og  Bekkestujordet er den siste grønne bølgen fra sentrum, på denne siden av broen. Den knytter et sammenhengende grønt bånd fra Bekkestua Senter til Sandvika, fra Frøytunveien, gjennom Søråsen, ned turveien til Engervannet og Sandvika.

Hvor mye er en fugl verdt? I kroner, i opplevelser, for naturen? Antagelig har hver fugleart, hvert individ en langt større helhetsverdi enn vi makter å regne ut. En ting er dog helt sikkert: Det som er bra for fugler er også bra for oss. Fugler trenger trær, det gjør også vi.

La  Bekkestua Sør, jordet og Frøytun,  beholde det grønne preget, vis måtehold og respekt mot eksisterende boliger til dyr og naboer. Vi minner om hva vi har fra kommunens side:

1.Utbygging skal ta hensyn til og tilpasses eksisterende bebyggelse (ikke minst eneboligområdene i øst og syd, som nå er tatt ut som fremtidig utbyggingsområde)

2.Bekkestua Sør ligger ikke innenfor det som i kommuneplanen er definert som Bekkestua sentrumsområde

3.Grøntstrukturen skal bevares.


Med stor og vennlig hilsen
Bekkestua Vel

Gry Thune Young