Trafikken til Ballerud-Kleven

Trafikken til Ballerud-Kleven

Publisert av Trond Brevik den 14.10.20.

Trafikken inn til den nye boliger, skole og flerbrukshall på Ballerud blir selvsagt en kjempeutfordring. Forrige uke holdt Bærum Kommune et medvirkningsmøte hvor Velforeninger og naborepresentanter var invitert.

Det kan jo i utgangspunktet synes vanskelig å skulle ha mer trafikk på våre småveier rundt omkring Ballerud og Kleven. I utgangspunktet skulle dette kanskje være en begrensende faktor på utbyggingen. Kommuneadministrasjon og utbygger framhever imidlertid et mål om at Ballerud barnehage, skole m/flerbrukshall og boligområde skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet med mål om en svært høy andel gående og syklende. (Se vedlegg) Ingen kan vel være uenig i at dette er bra. Så kan man spørre seg om dette vil bli brukt som et argument for at trafikkproblemene ikke blir så store, og at det derfor kan bygges flere boliger enn man kunne gjort om man la et normalt trafikkmønster til grunn. 

Som bildet viser er det tre veier inn til området som er aktuelle: Gjønnesveien, Johs Faales Vei og Gartnerveien. Alle som bor i området skjønner at det kan stilles store spørsmål ved kapasiteten til disse veiene, og hvilke føringer det bør legge på utbyggingsplanene. For øvrig sier reguleringssjefen i møtet at det er urealistisk med innkjøring fra Gamle Drammensvei, som noen spurte om. 

Ingeniørfirmaet Rambøll skal utrede sammenhengen mellom trafikkmønster og utbygging. Rambøll er selvsagt hyret inn og betalt av utbyggerne, men lover full faglig integritet og at deres konklusjoner skal være upåvirket av hvem som er deres oppdragsgivere.  Vi i Bekkestua Vel mener dette er en fundamentalt uheldig arbeidsform. Fordi det vil hefte en inhabilitet ved Rambølls konklusjoner, uansett hvor dyktige de selv måtte mene de er til å bevare sin integritet. Kommunen, som nøytral part, burde vært de som hyret inn de som skal utrede et så viktig spørsmål.  

Kommunens møteleder Claudia Christine Gheorghe var som vanlig en dyktig og strukturert møteleder, som lot alle komme til orde. Se referat. Uansett hvordan Ballerud og Kleven blir i framtida så skal ihvertfall ingen klage på at man ikke kom til orde på medvirkningsmøtene! 

HUSK OGSÅ KOMMUNENS ÅPNE DIGITALE INFORMASJONSMØTE OM BALLERUD TORSDAG 15 OKT kl 1900.  

Se https://www.baerum.kommune.no/politikk-og-samfunn/samfunnsutvikling/stedsutvikling-i-barum/ballerud/