Vår garantist for blåtrikken

Vår garantist for blåtrikken

Publisert av Trond Brevik den 11.08.21.

Vi stoler på ham som vår garantist for Blåtrikken, Arbeiderpartiets gruppeleder i Bærum, Kjell Maartmann-Moe. Kjell er den Bærumspolitikeren med best kontakt med Viken- og Oslo-politikerne som sitter med makta og er de som eier og bestemmer over kollektivtrafikkselskapet Ruter. Han har selv bodd på Bekkestua, og i denne saken, som sto på trykk i vår velavis tidligere i år, snakker han også om hvordan han vil utvikle vårt nærområde.


Nå bor Kjell riktignok på Haslum. Men som gruppeleder, kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem er han godt inne i hva som skjer i og rundt vårt velområde.

Vår garantist for blåtrikken

Først måtte vi diskutere et tema hvor Kjell nylig har vært i media – som en forsvarer for blåtrikken. Som kjent har Ruter sagt de vil legge ned trikken fra 2024 eller 2025.

-Det er vel litt riktig som Ruter sier, at det ikke er så mange som bruker blåtrikken for tiden, men skal vi se framover, med 1000 nye boliger på Bekkestua så blir jo passasjergrunnlaget deretter.  Kjell sier Bærum Arbeiderparti ser langsiktig på dette. -Om vi ser 10 år frem så vil vi i tillegg til de 1000 nye boligene også få økt aktivitet i næringslivet på Bekkestua. Oslo utvikler samtidig Skøyen som knutepunkt. Så det å legge ned trikken når du har investert mellom en halv og en milliard blir feil.

Kjell stiller seg også spørrende til Ruters tekniske argumentasjon for å legge ned trikken. -Kan det virkelig koste mange millioner per trikk for å få et spesielt bremsesystem? Dette må ses på en gang til.

Arbeiderpartiets gruppeleder trekker fram at frekvens, regularitet og kapasitet er viktig. -Vi må kunne stole på regulariteten. Dessuten, ingen ting er så klimagjerrig som skinnegående transport. Når vi har gjort investeringen må vi kapitalisere på det.

Men siden Ruter styres av fylkespolitikere og ikke kommunepolitikere, så er det jo viktig å få med seg Arbeiderpartiets Viken-politikerne på å redde trikken. -Vi jobber med det, forteller Kjell.  -Jeg har selv sittet i fylkestinget, og har selv vært med på å få trikken til å gå til Bekkestua, og arbeidet for å få den til å fortsatt gå etter 2024.  Tidligere gikk flertallet imot fordi man trodde man hadde funnet fornuftige gangløsninger mellom trikken og T-bane

Kjell mener derimot at det nå er opplagt at gangløsning mellom trikk og T-bane ved Bjørnsletta ikke er tilfredsstillende.  Vi i velforeningen spør en gang til: -Du har ikke fått Viken Ap helt med deg enda?

-Det er ingen partier i dag som med hånda på hjertet kan si de har fått med seg Viken og Oslo, avslutter Kjell. Ingen garantier altså. Vi utroper uansett Kjell Maartmann-Moe som vår garantist for blåtrikken. Vi tror det må en Arbeiderpartimann til for å påvirke beslutningene som skal tas i Arbeiderparti-styrte Viken og Oslo. Så får heller Kjell leve med presset.  

Utbygging i kollektivknutepunktene

Så kom vi til det temaet som er det aller viktigste for oss som bor i området. Vi viste fram kartet over Bekkestua Vels område, og med alle planlagte utbygginger, rundt oss på alle kanter. Vi fortalte at Velforeningen håper kommunen kan holde seg til sin vedtatte arealstrategi, der de høye og tette bygningene skal komme på Bekkestua Sentrum. Samtidig som vi understreker at vi også skal følge strategien utenfor Bekkestua sentrum, og ikke ha blokker blant småhusene slik som utbyggerne ønsker seg. Aller helst skulle vi nok sett at mer av det grønne skulle vært bevart som parker.

-Når det først er regulert til boligformål kan vi ikke nekte grunneier å bygge ut. Arbeiderpartiet er nøye på det at det må være forutsigbarhet for alle, også for utbyggere, kommenterer Kjell.

Så fortalte vi hvordan vi prøver å minne partier som Høyre, Venstre og FrP om at de faktisk har programfestet ganske klart, og tydeligere enn Ap, å bevare småhusområdene. Men, som vi forteller Kjell, om man er aldri så mye sosialdemokrat, så er mange som bor i vårt strøk litt skeptiske til å stemme Arbeiderpartiet. Fordi vi da kan få strødd rundt oss med blokker overalt, slik at sykepleiere skal få råd til å kjøpe bolig i Bærum. Er det sånn?

Arbeiderpartiets gruppeleder svarer kontant: -Nei det er ikke sånn. Det er mange hensyn som skal ivaretas, men vi i AP har sluttet oss til de overordnede prinsippene for areal- og transportplanen, slik at hovedutbyggingene skal foregå i trafikk-knutepunktene, deriblant Bekkestua. Vi skjønner at dette er en utfordring for de som bor på Bekkestua. I det store klimabildet, er det klokt å bygge noe høyde. Men det er jo ikke «Manhattan» her på Bekkestua. Fremdeles bygger vi jo relativt lavt, og jeg tror det er fint for Bekkestua.

Når det gjelder de konkrete prosjektene Bekkestua Sør og Ballerud Kleven så forteller Kjell at Arbeiderpartiet sluttet seg til at det der blir forholdsvis lave boliger. -Vi er en del av flertallet for det som ligger på bordet nå. Vi er veldig lydhøre for hva dere som bor her har å si før annengangs behandling av forslaget for Ballerud. Men vår linje er at det skal bli en utbygging der, men som riktignok er mye mer moderat enn det utbygger hadde tenkt seg.

Vi forteller at vi i Bekkestua Vel, som skal ivareta innbyggernes interesser, blir litt skremt da vi syns kommuneadministrasjonen virker veldig utbyggervennlig. Sånn som på Ballerud der det politiske vedtaket er at bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus og rekkehusbebyggelse. Kommunens reguleringssjef sier da at man ikke bare skal utrede ulike småhus-alternativ, men også må være klimaklok og utrede et blokk-alternativ. Mens vi mener det er i strid med arealstrategien.

Kjell forstår at dette kan så inn en del usikkerhet hos oss som bor i området. -Her er det en avveining. Ballerud ligger midt mellom Bekkestua og Høvik.  Men det er ikke på Ballerud det skal være noe «skyline». Jo lenger unna Bekkestua, jo mere hensyn til høyder og tetthet må vi ta – altså til strøkets karakter.

-Vi kommer ikke til å strø rundt oss med blokker på Ballerudjordet nei. Men jeg kan ikke love at det ikke kommer et og annet bygg med flere boenheter i, oppsummerer Arbeiderpartimannen Maartmann-Moe.

Trafikksituasjonen i Ballerud-området

Vi legger fram for Kjell hvordan vi som bor i området er opptatt av presset på området som oppstår når for mye folk skal inn der. Så det handler ikke bare om at vi syns blokker ser stygt ut. Vi i velforeningen er redd for trafikkpresset som vil oppstå om det blir for mange boenheter i utbyggingen. Hva tenker dere i Arbeiderpartiet om trafikksituasjonen?

-Det må vi absolutt ta med oss i vurderingen. Vi kan ikke bygge ut voldsomt og samtidig ikke ta hensyn til trafikken som blir. Her må tingene henge sammen.

Kjell Maartmann-Moe understreker: -Det skal jo bygges en skole på Ballerud. Den vil Ap gå inn for at skal bygges uansett, fordi kapasiteten trengs, med de barna som allerede er i området. Og da blir det noe trafikk. De aller fleste politikerne er nok samstemt i prøve å få til mindre kjøring til skolene. Dette har med kultur å gjøre.

Vi diskuterer litt med Kjell her og han er ikke helt enig med oss i vår vurdering av trafikk-kapasiteten i området, i hvertfall ikke for hele området. Han mener at det foreløpig er beskjedent med trafikk i Gjønnesveien.

Vi er fortsatt litt kranglete og peker på at det er små veier uten fortau. -Jo, men heldigvis når det gjelder for eksempel Gjønnesveien er det ganske bredt der, slik at vi kan få det trygt og godt for alle. Trygge skoleveier er jo noe alle partier går inn for.

Grøntområder for alle som skal flytte inn på Bekkestua

Neste tema var grøntområder. Vi pekte på at alle de 1000 husstander som skal flytte til Bekkestua må ha grønne områder omkring å ferdes i. -Jo, men med de forslagene som foreligger for Ballerud nå så blir det jo betydelig mer grønt enn i det opprinnelige forslaget, svarer Kjell. -Vi tror dette kan bli en god plan. Ap kommer til å støtte variert bebyggelse for alle. I tråd med Aps programformulering «boliger for alle».

Maartmann-Moe ser også mye positivt med de planene som foreligger. En del privat grunn vil bli felles grunn. -Bekkestua vil faktisk bli mye mer åpent enn det noen gang har vært for allmennheten.

Og hva med dyrket mark?

Vi spør Kjell om Aps programformulering om ikke å bygge ned dyrket mark. Bærum kommune har også vedtatt målsettinger på dette området. Men er det ikke nettopp nedbygging av dyrket mark som skal gjøres i stor stil nå?

-Ap har urettmessig fått mye kjeft fra andre partier for å være et jordnedbyggingsparti. Men vi har flere ganger spurt de andre partiene om å lage en plan med prinsipper for jordvern i kommunen. Hva skal vi gjøre når andre samfunnsinteresser trumfer jordvernet? Maartmann-Moe forteller om APs forslag om at den som skal bygge ned dyrket mark, må etablere ny dyrket mark, av minst like god kvalitet, som erstatning. -Dette fikk AP gjennomslag for oppe på Fossum. Nå driver Løvenskiold og bryter ny jord mellom skytebanen og Fossum. Og det blir mye mer nybrottsjord enn det som er tenkt brukt til idrettsareal og utbygging. Det blir nok til å kompensere for Ballerud også, for den saks skyld. Dette er Aps løsning på et vanskelig problem. Dette har de andre partiene stemt oss ned på hele veien!

Kan vi bruke kollektivpunkt-argumentet i hele Bærum?

I oppsummeringen av diskusjonen om dyrket mark redegjorde Kjell for hvordan han mente flere samfunnshensyn måtte vurderes.  -De andre hensynene på Ballerud er å skaffe boliger med nærheten til kollektivtransport. Dette brakte oss til et neste tema – kollektivpunkt-argumentet. Vi spør: -kollektivknutepunkt-argumentet kan vel ikke brukes overalt i Bærum som er innenfor en kilometer fra tog, trikk eller t-bane? Da blir sirklene tett og hele Bærum blir utbyggers paradis?

Vi tror Kjell forstår hva vi tenker på. -Jo, men som vi har sagt i Bærum Arbeiderparti: tettest og høyest nærmest selve kollektivpunktene. Deretter blir det nedtrappet. Jeg opplever ikke at vi skaper et utbyggers paradis med vår politikk. Avslutningsvis kommenterer han Ballerud-Kleven utbyggingen igjen: -Det blir ikke samme bypreg på Ballerud som det blir i Bekkestua sentrum. Men nå må utbygger komme med forslaget først, og så skal vi se på det. Og så vil vi veldig gjerne vil høre hva dere i velforeningene mener!

Og vi avslutter og sier takk for en hyggelig prat. Og vi lover å komme tilbake til Kjell og Bærum Arbeiderparti og fortelle hva vi mener om planene framover.

Utdrag fra Bærum Arbeiderpartis Politisk program 2019-2023:

I arbeidet med å utvikle Bærum til et kortreist samfunn, vil Bærum Arbeiderparti øke fortetting og utbygging langs banelinjer og hovedtrafikkårer med gode kollektivmuligheter. Dette må tilpasses eksisterende bomiljø i en helhetlig plan.