Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Velets brev til planutvalget - Gml Ringeriksv 30

Publisert av Trond Brevik den 21.10.21.

Dette er vårt brev til kommunen planutvalg og reguleringsetat: 

 

Til        Medlemmene i planutvalget Bærum Kommune               
Kopi    Bærum Kommune Regulering                          post@baerum.kommune.no
Sak      Gamle Ringeriksvei 30
Fra       Bekkestua Vel
Dato    20 okt 2021

 

Gamle Ringeriksvei 30

I anledning utbyggingsplanen for Gamle Ringeriksvei 30, som ligger innenfor våre velgrenser, ønsker vi å gi noen kommentarer. Vi viser også til brev av 6. oktober 2020 som omhandlet den manglende medvirkningsprosess og våre kommentarer til daværende planer fra september 2020.

Planutvalg og Regulerings signaler til utbygger

Planutvalg og Regulering har de siste årene gitt flere signaler til utbygger om å gjøre utbyggingen mindre dominerende og mer tilpasset det tilgrensende småhusområdet. Vi var tilfreds med at utbyggers forrige planforslag ble nedstemt i planutvalget.  Derfor ble velforeningen svært forundret over at planutvalget, i mars i år, etter at Profier var kommet inn på eiersiden, gjorde et vedtak som imøtekom utbygger med å tillatte flere etasjer enn hva som var sagt om etasjer i tidligere planutvalgsvedtak. Velforeningen forstår ikke denne ettergivenhet overfor en utbygger som presser på for størst mulig utbygging.  

Utbyggers siste forslag

Vi minner om planutvalgets tilbakemelding til utbygger etter vedtaket i mars:  Det er en betydelig forventning om at prosjektets arkitektur skal gi Bekkestua både varig kvalitet og egen identitet.

Som velforeningen ser det så lever ikke utbyggers seneste forslag opp til dette.  Antall etasjer er en ting. Det må også tas hensyn til de totale kotehøydene, og hvordan prosjektet som helhet ruver på en høyde i terrenget. Der vi hadde forventet et veltilpasset prosjekt, med en harmonisk nedtrapping mot småhusbebyggelse, ser vi en ruvende vegg som skjærer mot horisonten når du kommer gående opp Kleivveien og Frøytunveien. Det største bygget har fem etasjer i retning vest mot småhusbebyggelsen.  Videre legges det opp til at bygget mot Gamle Ringeriksvei ruver høyere enn nabobygget mot Bekkestua sentrum. Vi mener det blir både feil og vulgært når man i utkanten av Bekkestua sentrum legger opp til en slik opptrapping av høyder når man nærmer seg småhusområdene. Dersom man fjerner nest øverste etasje på alle tre byggene vil det være mer i tråd med reguleringsbestemmelsens paragraf 1.2. som planutvalget enstemmig har vedtatt: Planen skal sikre/legge vekt på…-avtrappede bygningsvolumer som danner en naturlig overgang mellom sentrums- og småhusbebyggelsen.  Vi håper planutvalget er i stand til å se det samme som oss.   Planene i dag er ikke tilpasset eksisterende bebyggelse og bomiljø.

Det bymessige Bekkestua må ikke spise opp småhusområdene

Bekkestua Vel har vært positive til arealstrategien om at fortetting og høye bygg skal komme i Bekkestua Sentrum, samtidig som småhus-strøkene skal bevare sin karakter. Gamle Ringeriksvei 30 utbyggingen må ta hensyn til at man er i den absolutte utkant av det bymessige Bekkestua.

 

På vegne av styret i Bekkestua Vel, 

 

Gry Thune Young                                                               Trond Brevik 

Styrets leder                                                                        Informasjonsansvarlig