Vrakes råd fra egne faginstanser?

Vrakes råd fra egne faginstanser?

Publisert av Trond Brevik den 09.01.23.

Grys brev til Planutvalget: 

 

Bærum kommuneplan -arealplanen 2021-2040  - 

Kommuneplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum?

 

Kjære politikere, vraker dere vern og velgere?

 

Bekkestua Sør

I enden av Bekkestua-jordet mot øst sto det et stort,

vidunderlig og majestetisk asketre.

Det var elsket av barn og voksne, fugler og insekter av alle slag.

Det skjermet både for innsyn og utsyn.

Det ga området karakter.

En dag, helt uten forvarsel ble det gamle asketreet saget ned.

Arbeidet tok kun noen minutter for et moderne menneske, og snapp, en gammel bauta falt og er borte for alltid.

Ved dette asketreet, ble det plantet en frukthage for ca 100 år siden.

Etter hver vinter kunne naboer på lang avstand, også de som bor i husblokkene rundt, glede seg over et duvende hav av hvite og rosa blomster i vårprakt, det summet av insekter og fuglene sang.

Vinteren 2021 ble alle frukttrærne destruert... ikke nennsomt med tanke på å beholde noe gammel vegetasjon for å sikre dynamikk og liv.

Igjen tok det moderne  uforstandige mennesket og kuttet livsnerven av et gammelt kulturlandskap.

Resultatet er at her er intet igjen for insekter, småkryp og sangfugler.

 

Gamle Ringeriksvei 30

Villa Granheim ble oppført ca 1900 som en to-etasjes boliggård. I 1916 ble den ombygget til landhandel i første etasje og bolig i andre etasje. Det er fortsatt næringslokaler i første etasje. Planområdet er avsatt til framtidig sentrumsformål i nylig vedtatt kommuneplan for 2015-2030. Planområdet grenser i sør, øst  og nordøst til eldre villastrøk, med blandet bebyggelse, deriblant eldre verneverdige bolighus fra forrige århundreskifte, med tilhørende hager. Den Sefra-registrerte bygningen, på folkemunne kalt «det gule huset», har en lang historie som forretning i nærområdet og er historisk og arkitektonisk en del av villaområdets lokalmiljø. Bygningen er endel endret siden den ble ombygd til forretning, men hovedformen er tydelig. Verneverdien er først og fremst av lokal karakter.

Gamle.Ringeriksvei 30 – skogholtet er et lite skogsområde som strekker seg ned til Frøytunveien. Der står bl a et stor vakkert heggtre. Den dufter herlig under blomstring og gir enhver som går forbi en lykkefølese og budskap om sommerens gleder. Kommunens kartleggingsrapport viser at det er naturverdier innenfor planområdet i form av den nær truede naturtypen frisk lavurtellløvskog, rødlistete arter som alm og store gamle furutrær. Kartleggingsrapporten sier i tillegg at det er et stort behov for lokal grønnstruktur på Bekkestua i form av store og små grøntområder.Rapporten anbefaler at dette skogholtet ikke bebygges, men forblir et arealområde som ivaretar naturmangfold og grønnstruktur. Videre bør det åpnes for en turvei gjennom skogholtet

Slik at man får en forbindelse fra grøntområdet mellom Kolsåsbanen og Kleivveien og videre nordøstover mot Stabekk skole ... dette sier kommunens egen etat Natur og Idrett ved Parkavdelingen.

 

Vraker dere virkelig råd fra velgere og deres egne faginstanser?

 

Vennlig hilsen

Gry Thune Young

Bekkestua Vel