Bekkestua Sør: Planutvalget vil ha småhus

Bekkestua Sør: Planutvalget vil ha småhus

Publisert av Trond Brevik den 04.09.19.

I sitt møte sist uke sluttet planutvalget seg til utvalgsleder Ole Kristian Udnes (H) sitt forslag: Bebyggelsen på Bekkestua sør baseres på rekkehus og andre former for småhus. Høydene begrenses til 3 etasjer. Mest mulig av grøntområdet bør bevares. Det bør opparbeides en gangforbindelse gjennom området.  Beskrivelsen omfatter hele Bekkestua Sør – området, både Bekkestuajordet og området oppe ved Frøytun/Frøytunveien. Velforeningens styreleder Gry Thune Young, som var tilstede på møtet, var svært lettet over beslutningen. -Dette var kjempepositivt!

Dette betyr altså at planutvalgets medlemmer har samme syn som oss i velforeningen: Bekkestua Sør ligger inntil et småhusområde og ikke en del av knutepunktet Bekkestua Sentrum. I sentrumsknutepunkter skal det som kjent, i henhold til kommunens arealplan, bygges høyere og tettere.

Og apropos høyt og tett, i samme møte var det også et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre, fremmet av Marianne Isabel Rieber-Mohn (Ap) angående Kleivveien Nord: Utbyggingen skal ha variert boligsammensetning med inntil 5 etasjer. Kleivveien Nord er området som grenser mot Gamle Ringeriksvei på motsatt side for Bekkestua Senter. Her vil eneboligene bli revet og erstattet av blokker. Dette er utenfor Bekkestua Vel sin velgrense, men vi er selvsagt alle interessert i hva som skjer på Bekkestua sentrum.

Det fremgår av møteprotokollen at prinsippsaken skal behandles over to møter. Forslag, innspill og spørsmål i dette møtet (29. aug) og realitetsbehandling i Planutvalgets neste møte (19. sept).  Sånn sett er vedtakene enda ikke formelt fattet, men Bekkestua Vels styreleder var tilstede på forrige møte og fikk etter samtale med sentrale personer grunn til å tro at vedtaket for Bekkestua Sør blir som beskrevet.

 

Les protokollen fra møtet her

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2019188946&dokid=4594329&versjon=2&variant=A&ct=RA-PDF