Gamle Ringeriksvei 30 i planutvalget 11. mars

Gamle Ringeriksvei 30 i planutvalget 11. mars

Publisert av Trond Brevik den 07.03.21.

Her planlegger utbygger tre blokker med 46 leiligheter. Saken står på planutvalgets agenda 11. mars. Bekkestua Vel sendte kommune og planutvalg brev om utbyggingen i fjor høst, og sendte brevet til planutvalget på nytt igjen nå da vi så det ikke var tatt med i saksdokumentene til planutvalgsmøtet. I brevet (ligger nederst på siden) skrev vi blant annet: 

For å ivareta en god tilpasning til omkringliggende bebyggelse mener Bekkestua Vel at utbyggingen bør skje mer i tråd med de tilbakemeldinger kommunen har gitt i brevs form:

  • «Bygg A» bør kunne ha tre etasjer mot Gamle Ringeriksvei og nedtrapping til to etasjer mot småhusbebyggelse i Kleivveien
  • «Bygg B» mot Kleivvein ligger så godt som inne i småhusområdet og bør i sin helhet ikke være over to etasjer.
  • «Bygg C» mot Frøytunveien bør etter vår mening være maksimalt tre etasjer med nedtrapping mot nabobygg. Det bør settes maks høydekote på hvert bygg.

Videre pekte vi på manglende medvirkningsprosess - etter vårt syn i strid med plan og bygningsloven og også Bærums egen kommuneplan, der det står:  "God dialog og medvirkning er derfor en viktig forutsetning for å kunne løse framtidige utfordringer og utvikling av nødvendige nye og bedre løsninger. Mangfold, urbane og grønne kvaliteter skapes av samfunnet."  

Her får vi håpe at ikke politikerne lar seg lure av taktikkeri. En klassisk strategi om man ønsker seg fire-etasjes blokker er jo først å foreslå fem etasjer, for å gi politikerne en følelse av å ha vunnet når de tillater nettopp fire etasjer og kan si: "vi satte foten ned for utbyggers planer". 

Vi minner om vårt årsmøte med en temadel der to av Høyre-representantene i planutvalget, Elisabeth Gjølme (nestleder) og Matias Opdal Weseth, vil snakke blant annet om denne saken og hvordan Høyre vil ha det.  (Årsmøtet er tirsdag 23. mars kl 19, digitalt møte med påmelding til bekkestuavelforening@gmail.com . Mer om årsmøtet her.