Høringsmøte for Ballerud: Stans utbyggingen!

Høringsmøte for Ballerud: Stans utbyggingen!

Publisert av Trond Brevik den 18.11.21.

Planutvalget i Bærum hadde prisverdig nok kalt inn til høringsmøte om Ballerud – Kleven utbyggingen. Velforeningens styreleder Gry Thune Young presenterte vårt syn på saken:  Lytt til innbyggerne. Utbyggingsplanene må forkastes!

Da Administrasjonen i sin tid valgte seg Bekkestua som et fortettingsområde var det med tanke på et bymessig sentrum. Resultatet  begynner vi å se under vår daglige ganske så livsfarlige gange mellom  hus blokkene som tar for seg av arealbruk. Beregnet innbyggertall ble estimert til opp mot 3000 nye Bekkestua beboere. Det blir som det blir, og mens administrasjonen og politikere forhåpentlig vis er fornøyde over hva de ser, er befolkningen ikke like fornøyde, vi får se hvilke konsekvenser det vil gi ved neste kommunevalg.

Det som bekymrer Bekkestua Vel er hvor i all verden  skal vi gjøre av oss når vi ikke kjøper mat, skal på apoteket eller annet å bruke penger på.  Hvor er administrasjonens omsorg for denne nye store befolkningen, deres behov og krav til nærhet av grønne områder? Skal vi alle inn på Gjønnesjordet?  Gjønnesjordet er strålende, et stort gode, men, ikke stort nok for  en beregnet utvidelse av befolkningen, dessuten, bor du på den  andre siden av smågardist broen og bruker stokk, eller rullator, blir avstanden for lang før du når jordet.

Vi sikter med dette til de nye planforslagene til  utvikling av Kleven Gård og Ballerud.  Disse planene må FORKASTES. I stedet bør Ballerud Golfbane opprettholdes som et fullverdig 9-hulls golfbane i tilknytning til et frilufts- eller parkområde ved Kleven Gård,  og sammen med Bekkestua sør, utvikles til  ” Bærumsparken.” Golfbanen er i bruk i sommer halvåret, i vinterhalvåret; i full bruk av barn og eldre til ski og leik. Og på ”Bærums beste jordstykke ”ved Kleven gård  ligger det vel til rette for en etterlengtet andelsdrift. Dette bør være noe planutvalget i Bærum for lengst burde ha vurdert og satt seg fore å planlegge, og ikke som Elisabeth Gjølme i Budstikka 9.nov overlate til administrasjonen å bestemme.

Politikerne bør i demokratiets navn nå endelig ta tilbake sin rettmessige styringsmakt fra byråkratiet. Bærum kommunestyre har jo enda ikke, i det hele tatt,  tenkt på viktigheten av utvikling av parker og bevaring av ”grønne lunger” for barn, unge og eldre, ikke minst de eldre! Det er like viktig for oss alle og kan ikke lenger være bare noen glemte Høyre- politiske slagord fra en svunnen tid. Det er på høy tid at kommunepolitikerne i Bærum planlegger for mer enn å tilfredsstille utbyggers krav til maksimal boligutbygging.

Nå er tiden inne til å lytte til innbyggerne og til velforeningene.

  • Det må nå stilles et spesielt,krav til, kommunens, foreløpige, største politiske parti- HØYRE- om å bevare og videreutvikle de siste rester av”grønne lunger” for fremtidige generasjoner.
  • Dette er faktisk i tråd med Høyres politiske løfter om å ”Bevare Bærum som Bygd”.

  • Tiden for kommune-administrasjonenes styringsvilje og lokalpolitikernes underdanighet må nå bremses, og hensyntagen til et sunt og helsebringende nærmiljø MÅ settes opp mot utviklingen av en ekspanderende blokk-bebyggelse i vårt eget nærmiljø.

  •  Nok er nok.

  • Folkeviljen og folkehelsen til barn, unge og eldre må settes foran utbyggerens egen maksimering.

Planforslagene til utbygging av Kleven gård og Ballerud      FORKASTES. Og morgendagens barn vil takke dere for fremsynhet!

 

Det var totalt 9 talere på høringsmøtet, blant annet Naturvernforbundet, Fortidsminneforeningen, Golfklubben og ikke minst flere nabogrupperinger. Det var mange svært gode innlegg. Det handlet særlig om trafikk og ikke minst om vern og grøntområder. Et tema var også at flere som hadde deltatt i såkalte "medvirkningsgrupper" var svært frustrerte. I realiteten har det vært null medvirkning - ingen innspill er lyttet til. Det ble beskrevet som en "skinnprosess". Øyvind Bøhren fra Johs Faales vei pekte også på den åpenbare mismatchen mellom hva styringspartiet Høyre sier i sitt kommunevalgsprogram, og hva som faktisk ligger i disse planene for nærmiljøet. Møtet ble streamet og tatt opp og kan finnes på kommunens hjemmeside.

 

BILDE: Tre som alltid er heldig på bilde. Gry Thune Young med planutvalgets leder Eirik T. Bøe og nestleder Elisabeth H. Gjølme