Hva skal vi med kulturminner som Grov-gården?

Hva skal vi med kulturminner som Grov-gården?

Bærum Høyre gikk i valgbrosjyrene inn for et sterkt og synlig kulturminnevern. Kommunens egen fagavdeling for kulturminner har anbefalt vern. Men det ser stygt ut for Bekkestuas eldste handelshus - Grov-gården.

Velforeningen sendte altså et brev til ordføreren om saken. Hennes respons er i korte trekk at hun henviser til at Høyre har vært med å beslutte at prosjektet blir på bare to og ikke tre blokker.  Utbyggers foreslåtte "Blokk C" ble tatt ut for å bevare en grønn lunge/skogsholt mellom Kleivveien og Frøytunveien. Ordføreren sier videre at  "I sentrumsformål skal vekst gå foran vern" og at det ikke har vært et politisk tema å verne Grovgården.

Bilde: Grov Handelsghus i 1917.

 

Dette er Bekkestua Vels brev til ordfører Lisbeth Hammer Krog:

Kulturminner er en ikke-fornybar resurs

Utvikling

Bekkestua har de seneste årene gjennomgått en omfattende forandring fra å være et typisk tettsted i Bærum til å få et drabantbypreg hvor små kontor -og handelsbygg, villabebyggelse og grøntområder har veket plass for lite stedstilpasset høyboligblokker med ensartet kubistisk arkitektur. Tettstedets særpreg og atmosfære er vesentlig endret.

Utviklingen har skjedd uten nevneverdig påvirkning fra stedets innbyggere, selv om Plan og bygningsloven hjemler krav til medvirkning. Ordførerens mange torvtaler om hvor fint alt skal bli, og hvordan man skal ivareta Bekkestuas identitet, er ikke helt overensstemmende med resultatet. 

Klimaklokskap

Et av de seneste utbyggingsområdene, kalt «Bekkestua Have» har satt en støkk i folk, og de fleste forundres over om dette kan være klimaklokskap.  Det er revet 21 boliger, mange av dem SEFRAK registrerte, og 100 år gammel gran -og furuskog er fjernet.  Sprengningsarbeider har i lang tid pågått, og 50.000 m3 (ca 2.500 billass) er kjørt gjennom Bærum til deponier i og utenfor kommunen. 

Grov-gården

I Gamle Ringriksvei ved innkjøringen til Bekkestua står det et ærverdig gammelt handelshus, som ble påbegynt i slutten på attenhundretallet og ombygget tidlig på nittenhundretallet av kjøpmann Grov. Fremdeles er det bekkestuinger som erindrer at etterkommere av kjøpmann Grov drev sin dagligvarevirksomhet i dette huset, omtalt som Grov-gården. På baksiden av gården var det et smørutsalg og en skomaker, samt en stall.  Bygningen er SEFRAK registrert og Fylkeskommunen har påpekt at verning skal vurderes. Kommunens egen fagavdeling for kulturminner har anbefalt verning.  Vi er ikke kjent med at det foreligger en rivingstillatelse.  Riving kan være i strid med kulturminneloven. Etter at utbygger før 2015 kjøpte eiendommen er den ikke vedlikehold og bærer preg av det, men det er ingen god begrunnelse for ikke å verne dette gamle kulturminnet.

Hva sier Bærum Høyre om kulturminner i sine valgbrosjyrer?

«Bærum Høyre går inn for et sterkt og synlig kulturminnevern.  Kunnskap om vår historiske kulturarv etablerer grunnlag for vår identitet, den sosiale stabiliteten og tryggheten.  Lokalhistorisk kunnskap gir perspektiv på vår egen tid og respekt for tidligere generasjoners liv og virke.  Kunnskapen skaper toleranse og forståelse for andres kulturarv og fører tradisjoner videre til våre etterkommere.»

Bekkestua ble tidlig et handelssenter, og hva er da mer naturlig enn å verne stedets eldste handelshus.  Vi i Bekkestua Vel vil bekkestuingene vel, og det er vårt håp at også styringspartiet Høyre er på lag med innbyggerne.

Bekkestua Vel

Husk vårt årsmøte på Bekkestua Bibliotek mandag 15. april kl 1800. Møt blant annet planutvalgets leder Elisabeth Gjølme som vil fortelle om politikernes planer for vårt nærområde.