Hva skjer på Ballerud og Kleven Gartneri-tomta?

Hva skjer på Ballerud og Kleven Gartneri-tomta?

Publisert av Trond Brevik den 28.04.19. Oppdatert 04.05.19.

Det er lenge siden vi har hørt noe om hva som skjer her, etter at kommunen for noen år siden inviterte naboene til idedugnad med utbyggerne. 

Mange av Bekkestua Vels beboere er spente på hva som skjer på tomta til nå nedlagte Ballerud Hagesenter (Johs Faales vei) og den tilgrensende Kleven Gartneri-tomta (Kleivveien 22). Utbygger Selvaag var tidlig ute med tegninger av en klynge blokker mellom Kleven Gartneri og bort til hagesenterbygningen. I Bærum Kommunes Planutvalgs vedtatte plan for området fra 2016 heter det: «Bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus- og rekkehusbebyggelse. I planprogrammet bør det vurderes andelslandbruk og skolehage».

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016109497&

Selv om intensjonen i vedtaket høres bra ut så er det naturlig å anta at utbyggerne da selvsagt arbeider med hvordan de skal få inn flest mulig boligkvadratmeter.

Naboer som ble tatt med i en medvirkningsgruppe for området forteller at de ikke har hørt noe om denne prosessen på flere år. Vi kontaktet nylig Bærum Kommune og ble informert om at det 1.mars 2019 ble avholdt et møte med utbyggerne.  Utbyggerne hadde kommet med forslag om at området som var avsatt til boligutbygging ble gjort større, mot at de grønne og åpne lungene (såkalt LNRF-område, Landbruks-, natur- og friluft) ble gjort mindre.

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfdocument.ashx?journalpostid=2019047561&dokid=4363295&versjon=4&variant=A&

Ifølge møtereferatet var kommunens tilbakemelding at nei – LFNR-området skal ikke reduseres på bekostning av større boligområde. Av møtereferatet framgår det også at det kan være at arealet til skole og barnehage må økes noe.  Møtereferatet beskriver videre prosess ved at «det skal utarbeides to alternativer som begge skal baseres på at arealbehov til skole og barnehage må revurderes/økes….økning til skole og barnehage skal tas av formål bolig-fremtidig. Størrelse grøntstruktur og LNRF skal følge kommuneplanens arealfordeling.»