Voldsomme planer for Ballerud-Kleven

Voldsomme planer for Ballerud-Kleven

Publisert av Trond Brevik den 02.06.21.

Torsdag 3 juni skal utbyggingsplanene for Ballerud opp til første gangs behandling hos planutvalget. Administrasjon og utbygger ønsker å få inn 348 leiligheter i blokker samt 30 rekkehusboliger i et område der planprogrammet sier  "Bebyggelsen bør fortrinnsvis bestå av småhus og rekkehusbebyggelse".

Det legges fram to alternativer. Utbyggere og kommuneadministrasjonen anbefaler en tett utbygging, men de legger også fram et ikke fullt så tett alternativ på 256 leiligheter i blokker og 91 rekkehus småhus. Men etter vår mening også det klart i strid med planprogrammet. 

Kommune og utbyggere argumenterer med at det er klimaklokt å bygge tett fordi vi er ganske nær kollektivknutepunktet. Bekkestua Vel har flere ganger støttet argumentasjonen om å bygge tett nær kollektivknutepunkt - og det er jo det vi også gjør i stor skala allerede. Ikke bare på nåværende Bekkestua Sentrum i områdene rundt REMA 1000 og buss-stasjonen. Men det som er lett å glemme er at den aller største utbyggingen gjenstår: Nemlig der Bekkestua Sentrum skal utvides, ved å rive husene og bygge 11 blokker i Kleivveien Nord.   I tillegg vil det komme noen forhåpentligvis litt lavere blokker der den gule dyrematbutikken står nå.  Sett i det perspektiv ligger Bekkestua allerede godt an til gullmerket i klimaklokskap selv uten å ødelegge småhusområdene utenfor Bekkestua Sentrum. Bekkestua Vel mener "klimaklok" må kombineres med "nærmiljøklok". 

Heldigvis er flere av politikerne som sitter i planutvalget innvalgt på partiprogrammer som nettopp skal bevare strøkenes karakter og bygge småhus i småhus-områdene, og holde blokkutbyggingen i knutepunktene, sånn som Bekkestua Sentrum. Altså snart nye "Greater Bekkestua Sentrum". 

Reguleringssjef Kjell Seberg antydet i medvirkningsmøtet i forrige uke at kanskje ble begge alternativene forkastet av planutvalget.  Om en av planene vedtas vil den etter hva vi forstår gå videre til offentlig høring.  

Det er svært mye som kan sies om saksframleggene. Spesielt på trafikksiden, der det kan se ut som vi kan få et veldig stort press med biltrafikk og parkering i veiene i rundt. Riktignok sier kommunen: 

Ballerud skal være et pilot- og foregangsprosjekt innen grønn mobilitet med en svært høy andel gående og syklende. Dette vil også bidra vesentlig til begrensning av trafikkbelastningen som en følge av utbyggingen.

Vi kommer tilbake med mer om trafikken, som i seg selv ser ut til å være et vesentlig moment i vurderingen av prosjektet.  Forøvrig undres vi over at til og med utbyggernes egen spørreundersøkelse, redigert og kommentert av utbyggerne selv, har fått plass i saksdokumentene. Vi har omtalt denne før. 

En ny vinkling for oss var også kommunens argumentasjon for at det tetteste alternativet vil bidra til en sosial bærekraft gjennom større variasjon i boligtyper (altså blokker med leiligheter) i nabolaget. I medvirkningsmøtet pekte kommunens representant på at dette var gunstig i forhold til skilsmisser, slik at skilte fortsatt kunne bo svært nær hverandre. 

Les om utbyggingsplanene her: 
Fra innkallingen til planutvalgets møte:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020382843&dokid=5423886&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

Illustrasjoner: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020377166&

Planbeskrivelse, utredninger, m.m.: https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020376819&