Velkommen til Bekkestua

Velkommen til Bekkestua

Her bygger vi høyt og bredt! Vi fjerner småhus og vegetasjon og setter opp blokker. I tillegg bygger vi ned de grønne åpningene nært der folk bor. Hilsen Bærum Kommune. Kom på årsmøtet i Bekkestua Vel mandag 15. april kl 1800!

Bildet er tatt ved Stabekk Skole, på hovedveien fra sør opp til Bekkestua. Det vi ser er en del av Kleivveien Nord-utbyggingen ("Bekkestua Have") som grenser opp mot vårt velområde.  

I 2016 anbefalte kommunenes landskapsarkitekt at deler av det som nå heter Bekkestua Have burde avsettes til en bypark knyttet til de eldste vakre SEFRAK registrerte boligene nord på området.  (SEFRAK - Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over eldre bygninger, de fleste bygd før år 1900. Hun talte for døve ører.  Utbyggerne med Profier i spissen vant frem med å rive alt gammelt, både trær og hus og sprengte bort hele Klevenkollen. 

Velforeningens arbeid

Bekkestua Vels Styre arbeider for interessene til innbyggerne innenfor våre velgrenser. Vi har begrenset kapasitet og må prioritere. De siste årene har vi prioritert å kjempe mot nedbygging av åpne grøntområder. Vi mener utviklingen er sterkt ødeleggende for nærmiljøet – og enda mer når vi tar hensyn til hvor mange nye brukere av nærmiljøet vi har fått når så mange skal bo på Bekkestua. Dette er gigantiske irreversible inngrep som vi må leve med i all framtid.

Velforeningen har erkjent at Bekkestua sentrum skal fortettes i tråd med kommunens knutepunktstrategi – og vi protesterer ikke mot all utbygging. Store blokker rundt Bekkestua-kryssene var det vi forventet med knutepunktstrategien, og om ikke alt er like pent, det har vi ikke klaget på. Heller ikke riving av småhus-områder og oppføring av blokker. Dette har fått et mye større omfang enn forventet, men heller ikke her har vi kommet med store innvendinger. Vi kan ikke klage på alt.  Det omtalte "Bekkestua Have" prosjektet er utenfor vår velgrense. Men vi har lignende, riktignok ikke fullt så vulgære, prosjekter innenfor våre velgrenser. Som kjent blir alle eneboliger mellom Anton Sport og Gjønnes-T-bane-stasjon revet og erstattet av blokker. Vi har ikke levert spesielle innvendinger mot dette, da vi som nevnt ikke vil klage på alt vi ikke liker. Men vi må innrømme at med en slik aggressiv utbyggingen med riving av småhus rundt Bekkestua så forventet vi mer varsomhet og vern av de gjenværende grønne åpningene i vårt nærområde. Styret i Bekkestua Vel har de siste årene derfor først og fremst arbeidet for vern av våre få gjenværende nærgrøntområder.

Er dette demokrati?

Vi har hørt politikere si at utviklingen er en funksjon av demokratiske prosesser. Tja. Du stemmer på et parti som har programfestet at utbygginger skal gjøres ut fra en balanse mellom vekst og vern, at grøntområder er verdifulle og så videre. Da forventer du en viss balanse. Alle kan se at "knutepunktstrategien" med fortetting i kollektivknutepunkter er mer enn overoppfylt, selv uten å bygge ned det grønne. Så får du en helt annen politikk enn hva du kunne få inntrykk av da du leste programmet. Samtidig kan ingen politikere tas for direkte brudd på valgprogrammet, siden man jo har åpnet både for vekst og for vern, og ikke lovet noe konkret.

Demokrati er at du får det du kan forvente ut fra programmet til de du stemmer på. Mange føler de ikke har fått det på Bekkestua. 

Kom på årsmøtet i Bekkestua Vel mandag 15. april kl 1800 på Bekkestua Bibliotek. Der får vi besøk av planutvalgets leder, Elisabeth Gjølme fra Høyre. Hun vil snakke om planene for vårt nærområde. Vel møtt!